ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2

ทรงกลด หุ้นเหี้ยง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

คำอธิบายชั้นเรียน

งาน พลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลกล