การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ( พ AE 1)

Wipa Sae-Sia

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษาในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของระบบกล้ามเนื้อและกระดู