เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Fundamental Systems Thinking Group 3 - KB303 Tue.1300-1550 - 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn

Faculty of Education, Burapha University

Course Description
ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

Definition, principles, values, concepts, background, nature of system thinking, system thinking and learning organization, system thinking and problem solving, and application of system thinking to solve different types of problems in various careers