วิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้

ประวีณ์นุช เปาริก

สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน