วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ธนาวรรณ ลี้สกุล

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยนุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเรียนให้ครบทุกช่องทาง