วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปาริษา มากมี

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คำอธิบายรายวิชา