วิทยาศาสตร์

ปาริษา มากมี

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา