เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม Class start เรื่องการสร้าง E-bookด้วยโปรแกรม powerpoint2010

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัจฉรา จันที

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผูเรียนจะได้รบการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจวิธีการและประโยชนในการ นำเสนองานด้วย โปรแกรม Powerpoint2010 และน่าสนใจ

2.เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงาน รวมทั้งยังให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนองานของนักเรียนได้ นั่นคือการนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประยุกต์ใช้สร้างงานนำเสนอให้เป็นE-book