มัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

ศราวุฒิ สุริยะพรหม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18700

สถานศึกษา
โรงเรียนปัว

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำแนกจำนวนจริงและยกตัวอย่างจำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ของการยกกำลังการหารากของจำนวนจริงและระบุรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

เส้นขนาน เข้าใจคุณสมบัติของเส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมในการหาขนาดของมุมแต่ละมุม พร้อมกับการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน การทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม. 2/2 ค 1.1 ม. 2/3 ค 1.2 ม. 2/1 ค 1.2 ม. 2/2

ค1.3 ม. 2/1 ค 1.4 ม. 2/1 ค 3.1 ม. 2/1 ค 3.2 ม. 2/2

ค 6.1 ม.1-3/1 ค 6.1 ม.1-3/2 ค 6.1 ม.1-3/3 ค 6.1 ม.1-3/4

ค 6.1 ม.1-3/5 ค 6.1 ม.1-3/6

รวม 14 ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.