เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

mcc-06-ศศ 0207 ภูมิปัญญาในหลวง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศศ 0207

ภูมิปัญญาในหลวง

3(2-2-5)

The King Wisdom

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ พระราชนิพนธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการตามพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการดิน น้ำ และป่า ทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการศึกษา กรณีตัวอย่างการนำภูมิปัญญาในหลวงไปปฏิบัติ