เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วีระวัฒน์ สว่างศรี

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

วิทยาศาสตร์ ป.4 สำหรับทดสอบในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ศึกษา เรียนรู้ แหล่งกำเนิดแสง การเคลื่อนที่ของแสง ตัวกลางของแสง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การกระจายของแสงขาว การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล

อภิปราย บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์