ผู้สอน
วีระวัฒน์ สว่างศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18710

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.4 สำหรับทดสอบในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ศึกษา เรียนรู้ แหล่งกำเนิดแสง การเคลื่อนที่ของแสง ตัวกลางของแสง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การกระจายของแสงขาว การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล

อภิปราย บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์