วิทยาศาสตร์ ป.6

นางสาวกัณฑิมา รุ่งเรือง

กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.6 เสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิด ประเมินผลจากประสบการณ์การเรียนรู้