คณิตศาสตร์ ป.4

พิมพ์พัชรา สาระนิตย์

โรงเรียนสหวิทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจและการฝึกฝนเป็นประจำจึงจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง