คณิตศาสตร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พิมพ์พัชรา สาระนิตย์

โรงเรียนสหวิทย์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจและการฝึกฝนเป็นประจำจึงจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง