ภาษาญี่ปุ่น ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาญี่ปุ่นม.2 เป็นการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น