วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

นายสมัย ต้นเตย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.1 เสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิด ประเมินผลแบบทดสอบการเรียนรู้