เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาบาลีประโยค ปธ3 ชั้น ม 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปรเวส พลคุย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

การแปลมคธเป็นไทยและสัมพันธ์รวมถึงหลักการอธิบายหลักบาลีไวยากรณ์