ภาษาบาลีประโยค ปธ3 ชั้น ม 3

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปลมคธเป็นไทยและสัมพันธ์รวมถึงหลักการอธิบายหลักบาลีไวยากรณ์