ภาษาบาลีประโยค ปธ3 ชั้น ม 3

ปรเวส พลคุย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปลมคธเป็นไทยและสัมพันธ์รวมถึงหลักการอธิบายหลักบาลีไวยากรณ์