เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิราพร ทองขาว

โรงเรียนบ้านสระพัง

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาในศาสนาต่างๆ อันได้แก่ พุทธสาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ฯลฯ มีความเข้าใจ ศรัทธาและยึดมั่นต่อหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งรู้จักบริหารจิตเจริญปัญญา และช่วยทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข สามารถปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองดีของชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งใน สังคมของ

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้แผนที่ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจลักษณะอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อวิถีชีวิตและ การสร้างวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีจิตสำนึกที่ดี รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่ โดยใช้วิธีการค้นคว้าสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม การอภิปราย การอธิบาย การรายงานและการศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ได้โดยการ เขียน อธิบาย อภิปราย และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างหลากหลาย