THAI FDA BIO 58/2 (ปีการศึกษา 2558 ผลัด 5-6) การกำกับดูแลยาชีววัตถุ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและการเภสัชกรรมอุตสาหการ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558