ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 2 (993-393) ปีการศึกษา 2558

สุไฮดาร์ แวเตะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558