เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

854-212-Processing Engineering II-2/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร