854-212-Processing Engineering II-2/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร