ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.S.U. ภาคเรียนที่๒_๒๕๕๘ รอบที่๑)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18751

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลโดยตรงต่อการที่องค์การต้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ องค์การ

ความคิดรวบยอดของวิชา

ใน สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกยุคปัจจุบัน องค์การสมัยใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การบริหารจัดการนวัตกรรมละ เทคโนโลยีควบคู่กันไปกับการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขันในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ภายใต้ระเบียบ และกติกาการค้าใหม่ของโลก แนวคิดเทคนิคและเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม การนำสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ ทันสมัยและได้ผลดีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิมและยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย