ชีววิทยาเพิ่มเติม 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

จันญวรรย์ เดิมสันเทียะ

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปี ชีสและความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในปัจจุบันแบ่งเป็น 5 อาณาจักร โพรทิสตา อาณาจกรพืช อาณาจักฟังไจ และอาณาจักสตว์ระบบนิเวศขนาดใหญ่หรือไบโอมในโลก มีหลายระบบด้วยกันทั้งในนำ้และบนบกทำใหํ ้ประชากรของส่ิงมิชีวิตได้อยู่อาศัยมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาตในโลกนี้อย่างมากมายจึงควรตระหนักและเห็นคุณค่าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม