เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-101 Introduction to Business

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ แนวคิดทางธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี และการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ