ผู้สอน
นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-101 Introduction to Business


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18754

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ แนวคิดทางธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี และการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ