441-101 Introduction to Business

คำอธิบายชั้นเรียน

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ แนวคิดทางธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี และการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ