เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI 2702 บทเรียนสำเร็จรูป (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความหมาย และลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป ทฤษฎีพื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการของบทเรียนสำเร็จรูป งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเภท คุณค่า ข้อจำกัด กระบวนการในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป การนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ในการเรียนการสอน ทดลองสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป