441-324 Organizational Behavior กลุ่ม 01 ภาคเรียน 2/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับรายวิชาพฤติกรรมองค์การ