ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5   เป็นกลุ่มนักเรียนที่ครูสุ่มเลือกมาทำวิจัยในชั้นเรียน