477-304 Information Technology Security and Risk Management (2/58)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรายวิชา 477-303 Information Technology Security and Risk Management