เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

477-304 Information Technology Security and Risk Management (2/58)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรายวิชา 477-303 Information Technology Security and Risk Management