เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน หลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ ความหมายของคลาส การกำหนดคลาส การถ่ายทอดคุณลักษณะของคลาส การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล รูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยเน้นฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี การใช้งาน และบำรุงรักษาโปรแกรม