การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

คำอธิบายชั้นเรียน

วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน หลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ ความหมายของคลาส การกำหนดคลาส การถ่ายทอดคุณลักษณะของคลาส การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล รูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยเน้นฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี การใช้งาน และบำรุงรักษาโปรแกรม