5723205+ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วันเสาร์(13.50-17.10)


ผู้สอน
นาย บริพัตร บุญลี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5723205+ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วันเสาร์(13.50-17.10)

รหัสวิชา
1878

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบายวิชา


วันเสาร์ (13.50-17.00) น.

คำอธิบายรายวิชา

       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก กราฟิก การสร้างและจัดการโครงสร้างของข้อมูลพลวัต

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในทฤษฎีและมีทักษะในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)  โดยใช้ภาษาจาวา

2.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ  และประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

3.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาโดยใช้ Framework ที่มีอยู่แล้วมากมายของภาษามาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ออกแบบ

ผู้สอน

อ.บริพัตร บุญลี
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4   (33.406)
โทรศัพท์ 0854115330
email : [email protected]
url: www.orbor.net

เอกสารประกอบการเรียน

1.       Java Programming, Volume I, II, III โดย ดร.วีระศักดิ์ ซึงถาวร, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

2.       Java Tutorial ที่ http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

3.       JavaTM 2 Platform, Standard Edition, v 1.4.2 API Specification  ที่ http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/

4.       The Java Platform: A White Paper By Douglas Kramer ที่ http://java.sun.com/docs/white/platform/javaplatform.doc.html

5.       เอกสารประกอบการเรียนในชั้นเรียน

 

การประเมินผล

สอบกลางภาค                  30 %

สอบปลายภาค                 30 %

สอบย่อย/งาน/การบ้าน     25 %

โครงงาน                          15 %

เกณฑ์การประเมิน

80% - 100%       A

75% - 80%         B+

70% - 74%         B

65% - 69%         C+

60% - 65%         C

55% - 59%         D+

50% - 54%         D

< 50%                 E

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books