เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

LAB 928-290 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจเกษตร (2/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อิทธิพลของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต่อการดำเนินธุรกิจเกษตร ปัจจัยและลักษณะของธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด กฎหมายเกี่ยวกับการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยและจริยธรรมบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์สำหรับงานด้านธุรกิจเกษตร


The influence of computers and internets on agribusiness , the factors and identities of e-Business and e-Commerce, competitive marketing strategy, e-Commerce law, ethics in internet security and developing and designing website for agribusiness