เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-323 Web Programming & LAB 928-131 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1 (ปี 2/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการเขียน Web และทำโครงสร้าง (CSS) ด้วยโปรแกรมช่วยเขียนเว็บ ปฏิบัติการในหัวข้อทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เพื่อสนับสนุนรายวิชาชีพในกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ที่เปิดสอนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2


Computer laboratory in topics related to business information system to strengthen knowledge in courses designing for the major of business information system and being available in 2nd semester of 2nd year


สถาปัตยกรรมและการทำงานของเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบไดนามิกส์ ภาษาสั่งงานด้านไคลเอนท์ (Client-side script) ภาษาสั่งงานด้านเซิร์ฟเวอร์ (Server-side script) การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Architecture and work flow of web dynamic programing on website, Client-side script, Server-side script, Programming connect to database, new technology for web programming