ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(2/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการทางธุรกิจ