การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 4167226 การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป