การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2558)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2558)

Class ID
18796

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

รายวิชา 4167226 การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)