หลักวิทยาการระบาด 993-214 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ผู้สอน

Rohani Jeharsae

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
หลักวิทยาการระบาด 993-214 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18802

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด แนวคิดเกี่ยวกับโรค การแพร่กระจายของโรคในชุมชน เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยของชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การป้องกันและควบคุมโรค การนำวิทยาการระบาดและชีวสถิติมาใช้ตามบทบาทของพยาบาล

Concepts and principles of disease and epidemiology, epidemic diseases, community health indicators, epidemiological studies, epidemiological surveillance and investigation, disease prevention and control, application of epidemiology and biostatistics in the nursing practice


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.