เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักวิทยาการระบาด 993-214 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด แนวคิดเกี่ยวกับโรค การแพร่กระจายของโรคในชุมชน เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยของชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การป้องกันและควบคุมโรค การนำวิทยาการระบาดและชีวสถิติมาใช้ตามบทบาทของพยาบาล

Concepts and principles of disease and epidemiology, epidemic diseases, community health indicators, epidemiological studies, epidemiological surveillance and investigation, disease prevention and control, application of epidemiology and biostatistics in the nursing practice