คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ปลาย 58

คำอธิบายชั้นเรียน

พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 และวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2