เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-111 Intro. To Multimedia 2-2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเชิงทฤษฎีเบื้องต้นทางมัลติมีเดีย ได้แก่ การสร้างภาพกราฟฟิก เสียง และภาพเคลื่อนไหว เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดีย วิธีการของระบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ การออกแบบและการประยุกต์มัลติมีเดียกับงานธุรกิจ

ซึ่งเรียนควบคู่กับรายวิชา 928-255 Multimedia Lab