มนุษยสัมพันธ์ ภาคปลาย 58

ชูพงศ์ ปัญจมะวัต

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับสนับสนุนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ ภาคปลาย 58 ควบคู่กับระบบ LMS ของวิทยาลัย