441-111 Principles of Business Management ภาคเรียน 2/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจ