เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โรคพืชวิทยาเบื้องต้น กลุ่มที่ 1 วันอังคาร 15.00-17.00 น. ภาคปลายปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุและสิ่งแวดล้อม การศึกษาสมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและวงจรการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน์การเกิดโรค เทคนิคการปลูกเชื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยกับปรสิตและการป้องกันกำจัด