เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-312 Ethnicity in Southeast Asia

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

(ภาษาไทย) ลักษณะทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัญหาความขัดแย้งและการปรับตัวในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์

(ภาษาอังกฤษ) Cultural, social and economic characteristics of ethnic groups in Southeast

Asia, emphasis on Nusantara; their conflicts and adaptations in Malaysia, Indonesia,

Singapore, Brunei and Philippines.