เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

763-213 Computer for Economics and Management 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

763-213 คอมพิวเตอร์สำหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

COMPUTER FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT

คำอธิบายรายวิชา

ซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมในเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม