เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

D2- 4213116 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและความมั่นคง (Internet Technology and Security)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น อุปกรณ์และตัวกลางการสื่อสาร เทคโนโลยีของเครือข่ายเฉพาะที่และเครือข่ายบริเวณกว้าง ภาพรวมของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การให้บริการระหว่างเว็บ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โปรโตคอลสำหรับการพิสูจน์ตัวจริง ลายเซ็นแบบดิจิทัล ความมั่นคงของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ระบบการตรวจหาผู้บุกรุก ระบบรักษาความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของบุคลากรเกี่ยวกับความมั่นคง วิทยาการรหัสลับ โครงสร้างพื้นฐานของกุญแจสาธารณะ ความมั่นคงพื้นฐานของเครือข่าย ความมั่นคงของการเข้าถึงระยะไกล ความมั่นคงของการส่งข่าวสารแบบไร้สายและการส่งสารทันที