เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร การฝึกพื้นฐานทางด้านการเกษตร ประกอบด้วย การผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการประมง

Readiness preparation before field experience in agricultural information technology, produce of basis on principle of agricultural; consisting of crop production, animal production and aquaculture production.