เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

477-313 Cooperative Education Preparation (2/58)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เป็นของวิชา 477-313 Cooperative Education Preparation ตอน 01 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์