477-313 Cooperative Education Preparation (2/58)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นของวิชา 477-313 Cooperative Education Preparation ตอน 01 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์