ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการกระจายของสัตว์ทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยที่ทำให้สัตว์มีการปรับตัวและกระจายตัว สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสัตว์ มนุษย์และการกระจายของสัตว์