เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/58 242-438 SP IN INFO ENG I (Competitive Programming)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อเป็นการเข้าใจพื้นฐานการโปรแกรม เทคนิคการโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจและใช้งานภาษาซี และซีพลัสพลัส โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน คณิตศาสตร์ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาโจทย์แข่งขัน อัลกอริทึมที่ควรจะเข้าใจดังนี้

- หลักDivide and Conquers

- Greedy Algorithm

- Dynamic Programming

- Graph