เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-232 Bus Fin (sec02-Thursday)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

บทบาทและเป้าหมายการจัดการทางการเงินในธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจแต่ละรูปแบบตามกฎหมายไทย ทฤษฎีตลาดเงินและตลาดทุน ทฤษฎีดอกเบี้ย การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ภาระผูกพัน จุดคุ้มทุนและกรณีศึกษา มูลค่าของเงินตามเวลาและการประยุกต์ใช้ การจัดทำงบลงทุนอย่างง่าย เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในโครงการลงทุนและแหล่งเงินทุนของธุรกิจ