เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

937-353 IT Project Management (2-2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการโครงการในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรอบการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเริ่มโครงการจนปิดโครงการ ประกอบด้วย การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน การอำนวยการ และการควบคุมการจัดการโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ การบูรณาการงานโครงการ การกำหนดกรอบงาน การจัดการเวลา การจัดการต้นทุนการควบคุมคุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางการสื่อสาร การจัดการความเสี่ยงและการจัดหา ประเด็นการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการโครงการและการนำเสนอโครงการ