เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะการเขียนภาษาไทย 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของผู้เรียน (นักศึกษาจีน เอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ปี 3) เน้นการเขียนเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นต่อการงานอาชีพ โดยมีความยาก ต่อเนื่องจากทักษะการเขียนภาษาไทย 1