245-512 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชื่อภาษาอังกฤษ: Information System Design and Development
ผู้สอน

สูรีนา มะตาหยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
245-512 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชื่อภาษาอังกฤษ: Information System Design and Development

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18875

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำความรู้ด้านวัฏจักรทำงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงวัตถุ (OOA) การออกแบบระบบด้วยหลักการเชิงวัตถุ (OOP) การใช้ภาษามาตรฐานยูเอ็มแอล (UML) สำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงพฤติกรรมและเชิงโครงสร้างภายในระบบ และการฝึกปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Introduction to software development life cycles for developing information systems; requirement analysis using Object-Oriented Analysis (OOA) technique; system design using Object-Oriented Programming (OOP) technique; Unified Modeling Language (UML) tool for modelling static and dynamic behaviors within a system; practical works in information system development


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.