เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

245-512 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชื่อภาษาอังกฤษ: Information System Design and Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนะนำความรู้ด้านวัฏจักรทำงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงวัตถุ (OOA) การออกแบบระบบด้วยหลักการเชิงวัตถุ (OOP) การใช้ภาษามาตรฐานยูเอ็มแอล (UML) สำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงพฤติกรรมและเชิงโครงสร้างภายในระบบ และการฝึกปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Introduction to software development life cycles for developing information systems; requirement analysis using Object-Oriented Analysis (OOA) technique; system design using Object-Oriented Programming (OOP) technique; Unified Modeling Language (UML) tool for modelling static and dynamic behaviors within a system; practical works in information system development