ม.2 ห้อง 8

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเส้นขนาน