ม.2 ห้อง 8

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเส้นขนาน